ANBI 2017

ANBI status

De belastingdienst heeft Volle Evangelie Gemeente Beréa Vlissingen aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn je giften aan Volle Evangelie Gemeente Beréa Vlissingen aftrekbaar van je inkomsten- of vennootschapsbelasting. 


Naam van het kerkgenootschap

Volle Evangelie Gemeente Beréa Vlissingen


RSIN-nummer en KvK-nummer

Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatienummer/fiscaal nummer 009067814

KvK-nummer 62654845 

 

Post- en bezoekadres van het kerkgenootschap

Postadres: Postbus 224, 4380 AE Vlissingen

Bezoekadres: Gildeweg 29, 4383 NJ Vlissingen

 

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Het verkondigen van Jezus Christus en het Evangelie van het Koninkrijk der hemelen. Zij heeft daarbij als leidraad Gods Woord: de Bijbel.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De doelstelling wordt verwezenlijkt door:

- het houden van samenkomsten in voor dat doel geschikte ruimten

- het bestuderen van de Bijbel in groepsverband

- het houden van bidstonden

- het geven van onderwijs

- overige wettige en passende middelen

 

Niet alle genoemde activiteiten hoeven gelijktijdig te worden uitgevoerd.

 

De manier waarop het kerkgenootschap geld werft

- vrijwillige bijdragen van haar leden

- erfstellingen

- legaten

- giften

- in samenkomsten te houden inzamelingen

- overige niet nader te noemen baten

 

Het beheer van het vermogen van het kerkgenootschap

Het geld wordt beheerd door de penningmeester. De stand van zaken wordt regelmatig besproken op de bestuursvergaderingen. Daarnaast is er een financieel team waarin financiële zaken worden besproken. Zij kan ook om advies worden gevraagd, voor zover dit wenselijk is, alvorens er een besluit genomen wordt. Dit betreft voornamelijk uitgaven met een verstrekkend karakter (investeringen op de lange termijn, zoals onderhoud gebouw), maar ook bij kleinere uitgaven om te overleggen of bijvoorbeeld de uitgave in verhouding staat tot het nut ervan. De gemeenteleden schieten noodzakelijke kosten verbonden aan de activiteiten zelf voor en declareren deze, meestal via de budgethouder, bij de penningmeester.

Het financieel team is tevens betrokken bij de behandeling van de begroting en de jaarafsluiting samen met de penningmeester. De bevindingen en adviezen worden besproken op de bestuursvergaderingen. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd van de stand van zaken op een gemeentevergadering.


De besteding van het vermogen van het kerkgenootschap

Het geld wordt besteed aan de activiteiten die door het kerkgenootschap worden georganiseerd, lasten voor het gebouw, zending, evangelisatie, onderwijs, de zondagse samenkomsten, schoonmaak, administratie en dergelijke.


Beloningsbeleid

Er is een vrijwilligersvergoeding uitbetaald aan hen die daar conform de regelgeving van het kerkgenootschap voor in aanmerking komen, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke regelgeving, richtlijnen en bedragen.

Gemaakte onkosten en kosten welke gerelateerd zijn aan het werk van het kerkgenootschap worden na declaratie vergoed en uitbetaald, tenzij er een factuur door een derde rechtstreeks aan het kerkgenootschap wordt gestuurd. Dit laatste is veelal het geval bij grotere bedragen.

Vanaf september 2017 wordt een voorgangersvergoeding betaald.


Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2017 waren de activiteiten een vervolg van de activiteiten zoals deze in voorgaande jaren zijn uitgeoefend.

Te denken valt aan activiteiten zoals de wekelijkse zondagse samenkomst. De tweewekelijkse oefenavonden van het zang- en muziekteam op een vaste doordeweekse avond, de huiskringen die tweewekelijks bij elkaar komen voor Bijbelstudie, voorbede, onderlinge betrokkenheid, en dergelijke, de bidstond die wekelijks op donderdagavond plaatsvindt. Voorts het tiener- en kinderwerk in de gemeente. Onderwijs dat incidenteel plaatsvindt op een zaterdag enz.

Financiële verantwoording over het jaar 2017 (Exploitatierekening)