Wat geloven wij?

Geloofsbelijdenis
 • Wij geloven, dat de Bijbel in zijn geheel het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God is en het hoogste gezag heeft voor ons leven.
 • Wij geloven in de enige en levende God, eeuwig bestaande in drie personen in volmaakte eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.
 • Wij geloven in de innerlijke verwording van de mens door de zondeval en daarom de noodzaak van bekering en wedergeboorte door genade en door geloof alleen en in de eeuwige scheiding van God voor diegenen die uiteindelijk onbekeerd blijven.
 • Wij geloven in de maagdelijke geboorte, het zondeloos leven, de verzoenende dood, de overwinnende opstanding, de hemelvaart en de voortdurende voorspraak van onze Here Jezus Christus.
 • Wij geloven in rechtvaardiging en heiliging van de gelovige voor de troon van God door geloof in het volbrachte werk van Christus.
 • Wij geloven in de instelling van Jezus van de doop in water door onderdompeling en van de viering van het avondmaal.Wij geloven in de geestelijke bescherming van de gelovige die in Christus blijft.
 • Wij geloven in de doop in de Heilige Geest door wiens inwonende kracht de gelovige in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en waardoor de vrucht van de Geest in zijn leven openbaar wordt.
 • Wij geloven inde toerusting van de gemeente door apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren. De verantwoordelijkheid over de plaatselijke gemeente rust bij de oudstenraad.
 • Wij geloven in het voorrecht en de verantwoordelijkheid van het brengen van tienden en offers aan de Heer.
 • Wij geloven in erkenning van het lichaam van Christus, bestaande uit alle wedergeboren en daaruit verder levende gelovigen, ongeacht hun denominatie.
 • Wij geloven , dat wij vanuit de overwinning van Jezus aan het kruis een geestelijke strijd hebben te voeren tegen de duivel en zijn demonen.
 • Wij geloven in de persoonlijke en zichtbare wederkomst van de Here Jezus Christus en de eeuwige gemeenschap met Christus van alle wedergeboren gelovigen.
 • Wij geloven in het totale werk van herstel van de gehele schepping.